ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 квітня 2021 року                                                                        № 7/4

с. Гатне

                      

Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання в Гатненській територіальній громаді на 2021-2025 роки

         Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», сільська рада Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про Державний бюджет на 2020 рік» (зі змінами), «Про місцеве самоврядування» (зі змінами), Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання в Гатненській територіальній громаді на 2021-2025 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації (голова комісії Поштаренко В.В.) та на першого заступника сільського голови Вітенка С.М.

 

Сільський голова                                             Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

Затверджено

рішенням 7 сесії VІІІ скликання

Гатненської сільської ради

від 15.04.2021 р. № 7/4

Сільський голова              О.І.Паламарчук

 

Програма

національно-патріотичного виховання

в Гатненській територіальній громаді на 2021-2025 роки

с. Гатне

2021 рік

 

ЗМІСТ

                    стор.

 

І. Паспорт Програми

 

3
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Програма

 

4
ІІІ. Визначення мети Програми

 

6
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

7
V. Перелік завдань (напрямів), заходів Програми та результативні показники

 

9
VІ. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

 

12
VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

12
VІІІ. Додаток 1 до Програми

 

13
   
   

 

І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Гатненської сільської ради , управління освіти, відділ культури і туризму

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про ініціювання розроблення Програми Розпорядження Кабінету Міністрів № 1233-р від 9 жовтня 2020 р.
«Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»

 

3. Дата, номер і назва розпорядчого документа про затвердження програми Рішення Гатненської сільської ради від       2021 року № 7/4 «Про затвердження  «Програми національно-патріотичного виховання в Гатненській територіальній громаді на 2021-2025 роки»
4. Розробник Програми Виконавчий комітет Гатненської сільської ради, управління освіти, відділ культури і туризму Гатненської сільської ради

 

 

5. Співрозробники Програми ГО «Воїнів учасників АТО/ООС села Гатне».
6. Головний розпорядник коштів Гатненська сільська рада
6.1. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Гатненської сільської ради, управління освіти, відділ культури і туризму

 

7. Учасники Програми (співвиконавець) Виконавчий комітет Гатненської сільської ради, управління освіти, відділ культури і туризму, КП «Спортивна – Громада», ГО «Воїнів учасників АТО/ООС села Гатне», територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі та області, підприємства, установи та організації
8.

 

Термін реалізації Програми

 

2021-2025 роки
8.1. Етапи виконання Програми

(для довгострокових програм)

І етап – 2021-2023роки

ІІ етап – 2023-2025 роки

9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

 

 

(місцевий бюджет)

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

Програма національно-патріотичного виховання в Гатненській територіальній громаді на 2021-2025 роки розроблена Виконавчим комітетом Гатненської сільської ради, управлінням освіти, відділом культури і туризму у зв’язку з тим, що в Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді сьогодні є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина, як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України та рідного краю.

Так, за даними дослідження «Молодь України», проведеного на замовлення Міністерства молоді та спорту України, малий відсоток респондентів готові захищати свою країну із зброєю в руках у разі, якщо їх мобілізують або виникне нагальна необхідність. Лише половина опитаних представників української молоді хочуть жити в Україні і не планують емігрувати. Серед тих представників молоді України, хто хоче емігрувати більшість пояснюють це тим, що в Україні немає реальної демократії і законності, а також відсутні можливості працевлаштування за освітою та належної заробітної платні.

Сучасна молодь повинна бути тією рушійною силою, яка здатна змінити майбутнє країни на краще. Саме тому необхідно якнайбільше уваги приділити національно-патріотичному вихованню молодих людей, їх національної свідомості, ідентичності, формуванню громадянської позиції.

Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини. Суспільство, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту народу. З огляду на це, патріотизм є нагальною потребою держави, особистості та суспільства.

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги. Ініціативи, заходи, проекти як на всеукраїнському рівні, так і на місцевих, мають поодинокий, або ситуативний характер. Низка нормативно-правових актів, що мали визначати позицію держави у напрямку національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, так і залишилися не прийнятими, або на стадії виключно формального виконання.

Розуміння національно-патріотичного виховання не має чітко вираженої системності та носить, скоріше, абстрактний характер. На належному рівні не налагоджено постійну партнерську співпрацю з інститутами громадянського  суспільства, що мають відігравати першочергову та вирішальну роль у формуванні системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Ще одним проблемним питанням напрямку є відсутність системи підготовки фахівців національно-патріотичного виховання, належної методичної бази, сучасних інноваційних механізмів, форматів, форм роботи з дітьми та молоддю.

Низьким, також, на сьогодні є рівень інформаційного забезпечення як самої молодіжної спільноти, так і тих, хто працює у напрямку національно-патріотичного виховання та за своїми посадовими обов’язками, а частіше – громадянським покликанням, бере на себе відповідальність відповідного виховання підростаючого покоління.

Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, громадян з формування у людини і громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття поваги та відданості своїй державі.

В основу системи національно-патріотичного виховання має бути покладено ідею зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, шляхом формування патріотизму та відповідальності у дітей та молоді.

Процес трансформаційних змін, який відбувається у сфері національно-патріотичного виховання молоді, потребує вирішення низки проблем:

відсутність ефективного механізму реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, складовими якого є громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання;

брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;

брак духовності і моральності у суспільстві;

наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, окремих громадян, внаслідок чого продукуються протилежні погляди на минуле і майбутнє нації;

наявність імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості, розбіжності уявлень про історичне минуле, викликаних століттями бездержавності, тоталітарною добою, голодоморами та політичними репресіями української духовно-культурної спадщини та історичної пам’яті;

незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;

відсутність єдиного методичного і термінологічного підходу до процесу національно-патріотичного виховання;

відсутність єдиних стандартів щодо суб’єктів, їх компетенції та повноважень, якості їх діяльності у сфері національно-патріотичного виховання;

відсутність єдиної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

недостатній рівень гармонізації законодавства й управлінських практик у сфері формування громадянської позиції з законодавством та кращими практиками держав Європейського Союзу та інших розвинутих держав;

низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання;

недостатня нормативно-правова урегульованість сфери національно-патріотичного виховання;

недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому, вкрай важливому для держави процесу, системності.

На сьогодні, першочерговим завданням виконання програми, має стати налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних державних структур, так і, безумовно, інститутів громадянського суспільства та ініціативних груп та створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в області. Маючи в області відповідний як людський, так і матеріально-технічний потенціал, з метою створення єдиної цілісної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, максимальну увагу при цьому, слід приділяти роботі навчальних та позанавчальних закладів, які, починаючи з дошкільного віку, повинні формувати у підростаючого покоління сталу національно орієнтовану систему цінностей.

ІІІ. Визначення мети Програми

Програма ґрунтується на нормах та положеннях Конституції України, Законів України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Постанови Верховної Ради України «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та відповідає Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, якою визначено основні пріоритети, напрямки та ідеологічні засади розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Метою Програми є створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей патріота та громадянина України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній; формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства.

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях.

У національно-патріотичному вихованні дітей та молоді важливо використати і виховний потенціал, пов’язаний із героїзмом українців, які боролися в арміях держав-учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939-1945 років, учасників міжнародних операцій з підтримки миру і безпеки.

Також одним із важливих чинників національно-патріотичного виховання має бути шанобливе ставлення до пам’яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій.

Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання має стати поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту.

Шляхами та засобами виконання завдань Програми є:

  1. впровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді, шляхом як урізноманітнення форм та методів роботи, так і підвищення рівня професійності кола тих осіб, якими забезпечується зазначений виховний процес;
  2. вивчення та впровадження в дію кращих, як регіональних, так і всеукраїнських практик національно-патріотичного виховання дітей та молоді, сприяння розширення мережі інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання молоді;
  3. проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікаційного рівня та підготовку спеціалістів, які опікуються питанням національно-патріотичного виховання дітей та молоді в навчальних, позанавчальних закладах, оздоровчих таборах тощо;
  4. створення єдиної мережі установ та організацій, спільнот практиків щодо напрацювання єдиних підходів та спільного бачення розвитку області у напрямку національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
  5. проведення ефективної інформаційної роботи, шляхом розробки та видання інформаційно-методичних матеріалів щодо нових підходів, розвитку системи національно-патріотичного виховання, розміщення інформаційних бордів, відеороликів.

З метою ефективного втілення у практику зазначених шляхів реалізації Програми та її ресурсного забезпечення, визначено основні пріоритети,

напрямки та механізми реалізації та впровадження національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Пріоритети:

1 пріоритет – громадянська освіта.

2 пріоритет – духовно-моральне виховання.

3 пріоритет – військово-патріотичне виховання.

Напрямки та механізми реалізації:

підвищення рівня громадянської свідомості та розвиток активної життєвої позиції молоді;

формування системи цінності дітей та молоді на засадах національної самоідентичності;

підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді без гендерних чи світоглядних обмежень, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України;

збереження історичної пам’яті.

Механізми реалізації та впровадження національно-патріотичного виховання:

активізація діяльності, співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, підтримка громадських ініціатив дітей та молоді;

інформаційна підтримка Програми національно-патріотичного виховання в Гатненській територіальній громаді на 2021-2025 роки;

формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання, впровадження системи заходів з розвитку кожного напрямку.

З метою ефективного розвитку зазначених пріоритетів Програми важливим є дотримання принципів прозорості, відкритості, доступності (у тому числі щодо використання фінансових ресурсів), делегування повноважень та створення об’єднаного, діючого на умовах партнерства та співпраці середовища.

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Програму передбачається реалізувати протягом 2021-2025 років.

 

  1. Перелік завдань (напрямів), заходів Програми та результативні показники

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 1.

Для досягнення мети Програми необхідним є виконання ряду першочергових завдань, а саме:

налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних державних структур, так і, безумовно, інститутів громадянського суспільства та ініціативних груп;

створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в області;

застосування принципу делегування повноважень та управлінських рішень від органів влади до інститутів громадянського суспільства;

підтримка та популяризація регіональних інноваційних підходів, практик та дієвих форм роботи з дітьми та молоддю у сфері громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання молоді;

підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання;

профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у заходах із національно-патріотичного виховання;

розвиток міжрегіональної та міжнародної співпраці з державами Європейського Союзу та іншими розвинутими державами, які успішно впроваджують заходи у сфері національно-патріотичного виховання;

створення системи ефективного моніторингу у сфері національно-патріотичного виховання

  1. VI. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити кількість дітей та молоді, охоплених заходами національно-патріотичного виховання різного формату;

урізноманітнити та запровадити нові форми та формати роботи з дітьми молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання, зробивши найефективніші з них обов’язковими не лише до виконання, але й до щорічного збільшеного фінансування;

підтримати та розширити існуючу мережу установи та організацій, що провадять свою діяльність у напрямку національно-патріотичного виховання;

здійснити аналіз духовних орієнтирів дітей та молоді, рівня їх знань щодо мілітарної культури, ставлення до військово-патріотичного виховання тощо;

створити конкурентоспроможне середовище для інститутів громадян-ського суспільства, у тому числі шляхом застосування конкурсних засад фінансової підтримки їх проектів та заходів за рахунок бюджетних коштів;

підвищити рівень активності молоді в містах та районах, підвищивши рівень зацікавленості та участі органів влади у реалізації напрямку національно-патріотичного виховання;

розробка, виготовлення та розповсюдження збірників інформаційно-методичних матеріалів, а також інших засобів, інструментів неформальної освіти, посібників тощо щодо розвитку кожного з пріоритетів напрямку національно-патріотичного виховання.

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Органом, що здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування
(із зазначенням конкретних строків), звітування, є виконавчий комітет Гатненської сільської ради, управління освіти і відділ культури та туризму Гатненської сільської ради.

 

Секретар ради                                                                      Дмитро ШУЛЬГАН