ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 серпня 2021 року                                                                        №  12/

с. Гатне

 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури i спорту

Гатненської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

 Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), на підставі подання Гатненської сільської ради, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Гатненська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури i спорту Гатненської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням третьої (позачергової) сесії Гатненської сільської ради від 24.12.2020 року №3/4, та викласти її в редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії –Січкаренко Л.М.) та заступника Гатненського сільського голови Вітенка С.М.

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Гатненської сільської

ради VIIІ скликання

від 24 грудня 2020 року №3/4

зі змінами від 26 серпня 2021 року №12/

Сільський голова         Олександр ПАЛАМАРЧУК

Програма

розвитку фізичної культури i спорту Гатненської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

 

 

2020

ЗМІСТ сторінка
Паспорт Програми
1 Загальні положення
2 Мета Програми
3 Основні завдання Програми
4 Фінансове забезпечення Програми
5 Напрями реалізації Програми
6 Очікувані результати виконання Програми
7 Організація i контроль за виконанням Програми
8 Основні заходи Програми

 

Паспорт

Програми розвитку фізичної культури i спорту

Гатненської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми Гатненська територіальна громада, перший заступник сільського голови
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої  влади про схвалення Програми Розпорядження голови         Гатненської територіальної громади від__________ №____
3. Розробник Програми Гатненська територіальна громада
4. Відповідальний виконавець Програми Перший заступник сільського голови, директор КП «Спортивна громада»
5. Учасники Програми КП «Спортивна Громада»
6. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки
7. Джерела фінансування Програми Місцеві бюджети, субвенції бюджетів з органів місцевого самоврядування та інші джерела відповідно до законодавства
9. Обсяг фінансування:

 

У тому числі за роками
2021 2022 2023
Гатненська сільська рада

 

158  510,63 грн  

 

КП «Спортивна Громада» 4 271 682,32 грн
Всього 4 430 200,00 грн

 

 

 

 

 1. Загальні положення

Фізична культура i спорт е важливою складовою частиною виховного процесу дітей i підлітків, учнівської та студентської молоді i відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних i функціональних можливостей організму людини, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

На території громади проводиться значна робота, спрямована на стабілізацію розвитку масової фізичної культури i спорту, збереження  та примноження  всіх складових ïï діяльності.

Проте в громаді, як i в державі в цілому, складається незадовільна ситуація зі станом здоров’я населення, зокрема серед дітей та підлітків. Значна частина учнів загальноосвітніх навчальних закладів громади за станом здоров’я віднесено до підготовчої та спеціальної медичних груп.

Тому недопустимо недооцінювати можливості фізичної культури у формуванні здорового способу життя та зміцненні здоров’я населення, профілактиці шкідливих звичок, передусім серед молоді.

Варто виокремити деякі проблемні питання галузі. Насамперед, це питання утримання i використання матеріально-технічної бази фізичної культури i спорту. Через відсутність стабільних, в т. ч. офіційних, джерел фінансування технічний та санітарно-гігієнічний стан спортивних споруд, підготовка ïx до проведення спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів не завжди відповідає вимогам чинного законодавства.

Тому є потреба у визначенні програмних підходів та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури i спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, що забезпечували б ефективне функціонування  галузі  в  сучасних умовах.

 

 1. Мета Програми

Метою Програми є створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для здійснення антикризових заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту у Гатненській сільській об’єднаній територіальній громаді.

 

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • запровадження оздоровчої рухової активності в повсякденному житті різних верств населення району;
 • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в ycix навчальних закладах, за місцем проживання, у виробничій сфері;
 • підвищення рівня поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;
 • підвищення рівня готовності молоді до служби у збройних Силах України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;
 • реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного pyxy, стимулювання створення широкої мережі різних видів спорту та фізкультурно-спортивних клубів;
 • збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально- технічної бази, поліпшення умов ïï функціонування;
 • інтегрування ефективних (інноваційних) форм i методів фізкультурно- спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей i економічних факторів;
 • забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, удосконалення системи підготовки збірних команд громади, спортивного резерву, створення і підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підтримки спорту ветеранів;
 • сприяння розвитку олімпійського pyxy, піднесення авторитету держави, області i району на міжнародній спортивній арені;
 • надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку;
 • участь у міжнародній діяльності спортивного населення громади.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим бюджетом на відповідні роки на дану галузь, а також за рахунок залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, міжнародних донорів та грантів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

Обсяг видатків, необхідних  для  виконання  Програми,  уточнюється щороку під час складання місцевого бюджету з урахуванням ïx реальних можливостей.

Видатки на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюються у межах, передбачених додатком до Програми.

 

 1. Напрями реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюється за такими напрямами:

 • створення умов для фізичного виховання i спорту в ycix типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення, у збройних силах та інших військових формуваннях, у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах;
 • забезпечення рухової активності населення та розвитку резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів;
 • покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури i спорту.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

 • збільшити загальну кількість громадян, залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
 • збільшити загальну кількість дітей, які займаються в спортивних секціях
 • забезпечити підготовку спортивного резерву для збірних команд України, Київської області та Фастівського району;
 • створити умови для успішних виступів збірних команд та окремих спортсменів громади в офіційних районних, обласних, всеукраїнських i міжнародних змаганнях;
 • зменшити відсоток кількості дітей та учнівської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;
 • створити необхідні умови для оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного.

 

 1. Організація i контроль за виконанням Програми

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми покладається на КП «Спортивна Громада» та постійну комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці, соціального захисту населення та спорту.

 

 1. Основні заходи Програми
 2. Створення умов для фізичного виховання i спорту в усix типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання, відпочинку населення
 3. Створити умови для запровадження у навчальних закладах рухової активності школярів.
 4. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади спортивним обладнанням та інвентарем шляхом проведення інвентаризації існуючої матеріально-технічної бази, наявного обладнання та інвентарю та поетапного ïx оновлення.
 5. Створити умови для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у збройних силах, інших військових формуваннях, проводити щорічну районну спартакіаду допризовної молоді та забезпечити участь у змаганнях.
 6. Забезпечення розвитку резервного спорту. спорту вищих досягнень. спорту ветеранів та інвалідів

Забезпечити:

 1. проведення місцевих, районних та обласних змагань, спортивно-масових заходів (чемпіонати, кубки, турніри, спортивні фестивалі, спартакіади, спортивні ігри), навчально- тренувальних зборів з олімпійських i не олімпійських видів спорту, спорту інвалідів та ветеранів;
 2. участь спортсменів різних вікових груп у спортивних змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів відповідно до Єдиного календарного плану міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних спортивно-масових заходів та змагань на відповідний рік.

 

 • Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансовог, науково-метолдичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури i спорту
 1. Сприяти проектуванню та будівництву нових спортивних споруд, модернізації, реконструкції, капітальному ремонту існуючих спортивних споруд, ïx організаційному та матеріально-технічному забезпеченню.
 2. Сприяти розбудові спортивної інфраструктури громади шляхом облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням, проектування та будівництво нових плавальних басейнів.
 3. Забезпечити організацію інвентаризації, паспортизації та сертифікації спортивних споруд, які розташовані на території громади, незалежно від форм власності; облаштування спортивних споруд засобами безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю та ветеранів спорту; придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання насамперед спортивного призначення, необхідного для забезпечення належного функціонування спортивних споруд, які перебувають у комунальній власності.
 4. Забезпечення впровадження соціальної реклами пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркоманії.
 5. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з метою популяризації серед дітей, юнацтва та молоді здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом, досягнення видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму.
 6. Забезпечити виплати премій сільського голови спортсменам та ïx тренерам за високі спортивні досягнення.

 

 

Перший заступник сільського голови                                      Сергій ВІТЕНКО